ue gurb

 

El codi de bona conducta que es presenta té per objectiu regular l'organització i el funcionament de la Unió Esportiva de Gurb, en tots els seus àmbits, l'esportiu, el social i l'institucional, amb plena concordança amb allò establert en la seva filosofia i estatuts.


És per això que aquest codi serà d'obligatori coneixement i compliment per a totes aquelles persones vinculades, en major o menor mesura, al club. En aquest aspecte, el club es compromet a garantir l'accés a aquest document de forma fàcil, per tal de garantir la seva difusió, part fonamental per tal de poder portar-lo a terme.


Qualsevol recomanació, norma, sanció o actuació efectuada per la Unió Esportiva de Gurb en aplicació d'aquest codi té com a finalitat contribuir al bon funcionament de la entitat i a l'adequada formació integral dels seus futbolistes.

Per dur a terme aquest objectiu, la Unió Esportiva de Gurb a creat una estructura organitzativa composta per la junta directiva, la coordinació general esportiva, l'estructura d'scouting i seguiment, el personal administratiu, el personal de manteniment i material, els entrenadors i delegats, i els jugadors.


Ha de ser voluntat explícita per part de tots els integrants de l'estructura de la Unió Esportiva Gurb el bon funcionament de la mateixa i, en conseqüència, la denúncia de totes aquelles actituds o comportaments que atemptin contra aquest codi de bona conducta, contra la imatge de l'entitat o contra qualsevol dels integrants que en formin part.