ue gurb
 

Dades de la pàgina web publicitada en compliment amb la LSSI i la LOPD

En compliment amb la Llei Orgànica 15/1999 del 19 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’usuari de www.uegurb.cat podrà, en tot moment, fer servir els drets d’accés, rectificació i cancal·lació de les seves dades i d’oposició al tractament dels mateixos, en els termes previstos a la dita Llei i altres normes que se’n desenvolupen, escrivint a la nostra direcció de correu electrònic uegurb@gurb.cat.

www.uegurb.cat li garanteix la confidencialitat de les seves dades personals. Cap dada que ens proporcioni serà compartit amb cap organització o empresa aliena.

UE GURB
NIF: G64483324
Ctra. St. Bartomeu del Grau s/n
Zona Esportiva· 08503 Gurb (Barcelona))
www.uegurb.cat
uegurb@gurb.cat

Propietat del domini:

www.uegurb.cat

UE GURB
NIF: G64483324
Ctra. St. Bartomeu del Grau s/n
Zona Esportiva· 08503 Gurb (Barcelona))
www.uegurb.cat
uegurb@gurb.cat

Protecció de dades LOPD:

www.uegurb.cat adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades de caràcter personal, amb conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la seva normativa de desenvolupament. Les dades recollides a través de la pàgina web www.uegurb.cat, així com els que es recullen a través dels formularis, s’inclouen mitjançant tractament automatitzat al fitxer anomenat “CLIENTS”, registrat davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, complint així amb la legislació vigent.

La finalitat d’aquesta recollida i tractament automatitzat de dades de caràcter personal és la prestació dels serveis contractats pels clients, el desenvolupament de tasques d’informació, comercialització (identificant-se sempre aquesta finalitat), així com d’altres activitats. www.uegurb.cat informa que les dades del client introduïdes durant la contractació (amb independència de la seva correcta finalització), són emmagatzemats als fitxers automatitzats específics de l’empresa amb les finalitats ja descrites.

Transferència Internacional de Dades. En compliment amb l’article 34, punt 5 de la LOPD i 66.2 del RLOPD, www.uegurb.cat li informa que en el cas de que el Servidor de recolzament backup, poden estar situats fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE), accepta expressament la necessària Transferència de Dades Internacionals al DataCenter, sent l’única finalitat de la mateixa l’emmagatzematge als servidors necessaris per poder oferir-los servei.

En aquells casos en què www.uegurb.cat figuri com l’encàrregat del tractament, assumirà les obligacions establertes a la normativa vigent i únicament tractarà les dades degons les instruccions del responsable del tractament, sense utilitzar-los amb finalitats diferents a les recollides al contracte. El client atorga a www.uegurb.cat l’autorització per a què aquesta, com l’encarregada del tractament i respectant en tot moment la legislació vigent en matèria de protecció de dades, subcontracti amb tercers, en els casos en què sigui necessari, serveis d’emmagatzematge i conservació de les còpies de recolzament de dades.

L’interessat podrà, en qualsevol moment, exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació reconeguts a la normativa vigent des de l’àrea del client, a la que podrà accedir amb el seu login i contrasenya a través de www.uegurb.cat, o a través de qualsevol de les maneres establertes per la legislació aplicable.

El client assumeix la responsabilitat de la veracitat de les dades facilitades per ell, comprometent-se a què els mateixos són certs i estan actualitzats en tot moment. En aquest sentit, el client haurà d’informar a www.uegurb.cat de possibles modificacions a les dades aportades per ell. La responsabilitat sobre el compliment de la normativa vigent recau sobre cadascuna de les parts, client i www.uegurb.cat, en el que correspongui a les seves respectives activitats. En cas d’incompliment d’una de les parts, no es podrà responsabilitzar la part contrària.

AVÍS LEGAL, CONDICIONS GENERALS D’ÚS del Portal Web www.uegurb.cat

L’accés a i/o ús és totalment voluntari i atribueix a qui ho realitza la condició d’USUARI. Tot USUARI accepta, des del mateix moment en el que accedeix, sense cap tipus de reserva, el contingut de les presents “Condicions Generals” així com, en el seu cas, les “Condicions Particulars” que poguessin complementar-les, substituir-les o modificar-les en algun sentit, en relació amb els serveis i continguts. En conseqüència, L’USUARI haurà de llegir detingudament unes i altres abans de l’accés i l’ús de qualsevol servei sota la seva completa responsabilitat.

En qualsevol cas, www.uegurb.cat es reserva el dret de, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, denegar l’accés a aquest lloc d’aquells usuaris que incompleixin qualsevol d’aquestes condicions generals o de les particulars que els hi siguin d’aplicació.

Objecte i Modificació de condicions

www.uegurb.cat posa a disposició dels USUARIS la possibilitat de navegar, accedint als continguts i serveis sempre que ho facin d’acord amb el previst a les presents CONDICIONS GENERALS.

En qualsevol cas, www.uegurb.cat es reserva el dret de, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificar o eliminar el contingut, estructura, disseny, serveis i condicions d’accés i/o ús d’aquest lloc, sempre que ho consideri oportú.

Principis Generals – Responsabilitat de l’Usuari

L’USUARI s’obliga a utilitzar els serveis i continguts que li proporciona conforme a la legislació vigent i als principis de bona fe i usos generalment acceptats i a no contravenir amb la seva actuació a través del lloc web l’ordre públic. Per tant, queda prohibit qualsevol ús amb finalitats il·lícites o que perjudiquin o impedeixin, puguin fer malbé i/o sobrecarregar, de qualsevol manera, l’utilització i el normal funcionament del Lloc, o bé, que directa o indirectament atemptin contra el mateix o contra qualsevol tercer.

L’usuari no transmetrà a través del servei res que atempti contra els valors i la dignitat de les persones, d’acord amb les normes nacionals i internacionals de protecció dels drets humans. L’usuari es compromet a subministrar informació veritable i exacta sobre ell mateix al formularis de registre, si n’hi haguessin.

Així mateix, queda prohibida la reproducció, distribució, transmissió, adaptació o modificació, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma, dels continguts (textos, dissenys, gràfics, informacions, bases de dades, arxius de so i/o imatge, logotips, ...) i altres elements, excepte autorització prèvia dels seus legítims titulars o quan així sigui permès per la llei. L’usuari, des del moment que es registra, autoritza a aquesta empresa a oferir els seus serveis de comunicacions informatives i promocionals. En cas de no voler rebre aquest tipus d’actualitzacions podrà revocar el seu consentiment en tot moment a través d’un correu electrònic escrit a la següent direcció: uegurb@gurb.cat.

Es prohibeix així mateix respecte els continguts detallats anteriorment, qualsevol utilització comercial o publicitària, diferent de l’estrictament permesa, en el seu cas, i la vulneració, en general, de qualsevol dret derivat dels mateixos.

Condicions que han de complir els usuaris que vulguin establir un hiperenllaç entre la seva pàgina web i www.uegurb.cat

 • No s’admet la reproducció de pàgines del Portal mitjançant hiperenllaços des d’algun altre portal o pàgina web, permetent-se exclusivament l’accés a dit Portal.
 • El hiperenllaços només es podran establir amb la home-page del Portal i mai amb pàgines diferents a la primera pàgina del mateix.
 • En cap cas es podrà donar a entendre que s’autoritza l’hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol manera els serveis o continguts oferits per la Web des de la que es produeix l’hiperenllaç.
 • No es podran realitzar manifestacions o referències falses, incorrectes o inexactes sobre les pàgines i serveis de www.uegurb.cat.
 • La pàgina des d’on s’estableix l’hiperenllaç no podrà tenir cap dispositiu que faci referència a www.uegurb.cat exceptuant els signes integrats al propi hiperenllaç.
 • No es podran realitzar manifestacions o referències falses, incorrectes o inexactes sobre les pàgines i serveis de www.uegurb.cat.
 • La pàgina des d’on s’estableix l’hiperenllaç no podrà tenir cap distintiu que faci referència a www.uegurb.cat exceptuant els signes integrats al propi hiperenllaç.
 • Es prohibeix explícitament la creació de qualsevol tipus de browser o border environment sobre les pàgines de www.uegurb.cat.
 • No es podran incloure continguts contraris als drets de tercers, ni contraris a la moral i les bones costums acceptades, ni continguts o informacions il·lícites, a laa pàgina web des de la que s’estableixi l’hiperenllaç.
 • L’existència d’un hiperenllaç no implica l’existència de relacions entre www.uegurb.cat i el propietari de la pàgina, ni l’acceptació i l’aprovació dels seus continguts i serveis.

 

L’USUARI serà l’únic responsable per l’ús d’aquest lloc i pel compliment d’aquestes CONDICIONS GENERALS a la seva totalitat. En conseqüència, l’USUARI s’obliga a mantenir en secret, amb el caràcter d’informació confidencial i reservada, les seves claus d’accés, contrasenyes o dades similars assignades per accedir a qualsevol dels seus serveis, sent el responsable de qualsevol dany i perjudici de tota naturalesa derivats del mal ús realitzat per ell mateix o tercers, tant contra el mateix usuari, considerant-se aquest com a conseqüència de la seva negligència, com les que pugui sofrir www.uegurb.cat com a conseqüència  de l’incompliment de les presents CONDICIONS GENERALS.

Qualsevol infracció d’aquestes CONDICIONS GENERALS pot donar a lloc a procediments extrajudicials o judicials civils o penals que corresponguin contra l’usuari.

Exclusió de garanties i de responsabilitat

www.uegurb.cat no garantitza ni es fa responsable, en cap cas ni circumstància, dels següents fets i continguts, ni de qualsevol dany i perjudici que poguessin, en el seu cas, drivar-se dels mateixos:

 • Falta de disponibilitat, continuïtat, accés, manteniment i efectiu funcionament de la pàgina web i/o dels seus serveis i actualització, exactitud, exhaustivitat, pertinença, actualitat i fiabilitat dels seus continguts, qualsevol que sigui la seva causa, i les dificultats o problemes tècnics o d’altra naturalesa en els que tinguin el seu orígen els fets.
 • No s’establiran hiperenllaços amb les pàgines web del portal diferents a la home-page o la pàgina principal del Portal o dels Serveis.
 • La transmissió i/o existència de virus, altres elements o programes perjudicials per l’equip dels usuaris que els poguessin afectar, com a conseqüència de l’accés, ús o exàmen del lloc, o produeixin alteracions en els seus documents electrònics o fitxers.
 • De l’ús il·lícit, negligent, fraudulent, suplantant la personalitat d’un tercer o contrari al contingut d’aquestes condicions generals, a la bona fe, als usos generalment admesos o a l’ordre públic, de la Web, dels seus serveis i continguts, pels USUARIS.
 • Feta una excepció d’aquells signes que formin part del mateix hiperenllaç, la pàgina web a la que s’estableixi l’hiperenllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan i altres signes distintius que pertanyin a www.uegurb.cat.
 • De les vulneracions o infraccions de les lleis, usos o costums vigents en matèria de drets de propietat intel·lectual, propietat industrial, secrets empresarials o contractuals, drets d’intimitat, honor, imatge, propietat, publicitat o competència, entre altres, de tercers.
 • Vicis o defectes dels continguts i/o serveis als que s’accedeixi a través de www.uegurb.cat.
 • Per la recepció, emmagatzematge, obtenció, difusió o transmissió per part dels USUARIS, dels continguts.
 • Pel coneixement de qualsevol informació que poguessin posseïr o utilitzar terceres persones no autoritzades de les característiques i circumstàncies de l’ús dels continguts i serveis pels USUARIS.
 • Per l’incompliment, per part de tercers de les seves obligacions derivades o contractades en relació amb els serveis oferits als USUARIS, així com per la falta de qualitat, fiabilitat, adequació a l’ofertat, utilitat i disponibilitat dels serveis oferits per tercers i posats a disposició dels USUARIS en aquest lloc.

L’enumeració anterior té només caràcter d’enunciat i no és, en cap cas, exclusiu ni excloent en cap dels seus punts. En tots els supòsits, www.uegurb.cat, EXCLOU QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PREJUDICIS DE QUALSEVOL NATURALESA DERIVATS DIRECTA O INDIRECTAMENT DELS MATEIXOS I DE QUALSEVOL ALTRE NO ESPECIFICAT D’AQUESTES CARACTERÍSTIQUES.

Enllaços

El PORTAL inclou dins dels seus continguts enllaços amb llocs que formen part i/o gestionats per tercers amb l’objecte de facilitar l’accés a informació disponible a través d’internet.

www.uegurb.cat no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços entre els continguts d’aquest lloc i continguts situats fora del mateix o de qualsevol altre menció de continguts externs d’aquest lloc. Aquests enllaços o mencions tenen una finalitat exclusivament informativa i, en cap cas, impliquin el recolzament, aprovació, comercialització o relació alguna entre www.uegurb.cat i les persones o entitats autores i/o gestores de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin. En aquest sentit s’obliga l’USUARI a posar la màxima diligència i prudència en el cas d’accedir o fer servir continguts o serveis dels llocs als que s’accedeixi en virtut dels esmentats enllaços.

Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

Els textos, dissenys, imatges, bases de dades, logotips, estructura, marques i altres elements d’aquest tipus estan protegits per les lleis i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial. Qualsevol reproducció, transmissió, adaptació, traducció, modificació, comunicació al públic, o qualsevol altre explotació de tot o part del contingut d’aquest lloc, efectuada de qualsevol manera o per qualsevol mitjà, electrònic, mecànic o qualsevol altre, estan estrictament prohibits excepte autorització prèvia per escrit de www.uegurb.cat. Qualsevol infracció d’aquests drets pot donar a lloc a procediments extrajudicials o judicials civils o penals que corresponguin. www.uegurb.cat no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els drets de propietat intel·lectual o industrial o sobre qualsevol altre propietat o dret relacionat amb el Portal, els serveis o els continguts del mateix.

La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats per tercers és de l’exclusiva responsabilitat dels mateixos.

Als efectes de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual, en el cas de que qualsevol USUARI o un tercer consideri que s’ha produït una violació dels seus drets legítims drets per l’introducció d’un determinat contingut, haurà de notificar la dita circumstància, per escrit, a: UE GURB – Ctra. St. Bartomeu del Grau s/n · Zona Esportiva· 08503 Gurb (Barcelona)

Dades de caràcter personal identificatius de l’interessat titular dels drets presumptament infringits. Si la reclamació la presenta un tercer diferent de l’interessat, haurà d’indicar la representació que ostenta amb la que actua.

 • Indicació dels continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació al Web.
 • Acreditació de l’existència, titularitat i vigència dels citats drets de propietat intel·lectual.
 • Declaració expressa a la que l’interessat es responsabilitzi de la veracitat de les dades i l’informació facilitats a la notificació a la qual es refereix aquest punt.

 

Legislació Aplicable i Jurisdicció

Les presents condicions generals es regiran per la legislació espanyola.

Per les qüestions que poguessin sorgir o accions exercitar-se derivades de la prestació de serveis a www.uegurb.cat i continguts i sobre l’interpretació, aplicació, compliment o incompliment del que s’ha establert aquí, www.uegurb.cat i l’USUARI, amb renúncia expressa a qualsevol altre assumpte que pogués correspondre’ls, es sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals corresponents a la residència de www.uegurb.cat.

 

U.E. GURB · Ctra. St. Bartomeu del Grau s/n · Zona Esportiva· 08503 Gurb (Barcelona)
Oficina: 93 889 12 72 · Coordinació: 620 005 788

Avís Legal · Política de Cookies